Mediation – what can it do for you in the times of Covid-19?

How to quickly deal with your court dispute despite the Covid-19 restrictions

Jak przyspieszyć rozpoznanie swojej sprawy w Sądzie?

Jak sprawić, aby nasza sprawa rozwiązana została szybciej i sprawniej

Access to family law courts in Poland in the times of Covid-19

How Covid-19 afnected the judicial system in family law matters

Hague Convention on Child Abduction – mediation and preventive measures

Whenever the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is being applied, mediation as a way to resolve the conflict needs to be emphasised.  There are attempts to establish standards of good practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction and they apply many aspects of such cases,

Przewodnik dobrych praktyk w ramach mediacji dotyczącej spraw prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej

Zajmując się problematyką Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz roli mediacji w tych sprawach, nie sposób nie wspomnieć o dokumencie o specjalnym znaczeniu – a mianowicie:   Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, będący oficjalnym dokumentem dostępnym na stronach internetowych HCCH: https://assets.hcch.net/docs/b25b2531-9979-40d3-8d51-4b89f1f7a93e.pdf Dokument

REPRESENTATION BEFORE THE COURTS IN POLAND AND IN THE EU IN CIVIL AND FAMILY MATTERS – APPOINTED PROXY OR FREE LEGAL AID?

Running a case  in Poland is costly (filing a court case in civil and family proceedings requires a fee and only a few categories of cases are exempt from it). The use of a lawyer as a legal representative in the proceedings is also a cost borne by the party. To obtain the free legal assistance in Poland in civil

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI W POLSCE I W UE W SPRAWACH CYWILNYCH I RODZINNYCH – PEŁNOMOCNIK Z WYBORU CZY Z URZĘDU?

Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika.  Aby uzyskać możliwość  bezpłatnej pomocy prawnej w  Polsce w postępowaniu cywilnym (w tym także rodzinnym), należy wnieść o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i wypełnić specjalny formularz: oświadczenie o stanie

Postępowanie w trybie konwencji haskiej w Niemczech na przykładzie Berlina

Mowa oczywiście o Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., co do której Niemcy, będące stroną tej konwencji znacznie dłużej niż Polska, mają dużo większe doświadczenie i praktykę. Jeśli chodzi o liczby, to w 2018 roku odbyło się w okręgu berlińskim 138 postępowań, z których 71 dotyczyło uprowadzeń do Polski, a

Practical aspects of the application of the Hague Convention on Child Abduction before the English courts

The proceedings and the presented evidence is to show whether the courts have jurisdiction at all, answering the following questions: 1. whether the minor is below the age of 16; 2. where his habitual residence was as of the time of the removal When examining the habitual residence –  the main factor is the degree of integration in social environment

Czy uprowadzenie dziecka zagranicę jest przestępstwem według prawa polskiego?

Uwagi na styku kodeksu karnego i postępowania o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka zagranicę Czy sprawa w trybie Konwencji Haskiej to jest uprowadzenie lub przetrzymywanie dziecka automatycznie kwalifikuje się jako przestępstwo? Czy warto albo też czy trzeba zawiadamiać prokuraturę o tzw. uprowadzeniu rodzicielskim? Termin porwanie (uprowadzenie) rodzicielskie to bardziej termin potoczny niż prawny –

Online Mediation in Hague Convention Cases

What really is the most important factor about the Hague Convention Cases? It is time.  If you are touched by the scope of application of the Hague Convention on Child Abduction 1980 (full name: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, concluded in the Hague on 25 October 1980), or – to be more precise – if

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Małżonek, który przy zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko, po rozwodzie ma możliwość łatwego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Wystarczy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska w urzędzie stanu cywilnego przed jego kierownikiem lub przed konsulem. Złożenie oświadczenia jest bezpłatne. Możliwość ta jest jednak ograniczona trzymiesięcznym terminem. Stanowi o tym artykuł 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. A co jeśli

INTERNATIONAL FAMILY LAW: CHILD RELOCATION International Family Law

Spanish presentation for the conference in Santo Domingo Dec 2018

POLAND MEETS TEXAS – SIMILARITIES & DIFFERENCES IN FAMILY LAW

Attorneys Mac Pierre-Louis and Natalia discussing similarities and differences, including: custody, divorces, mediations. International family law deals with resolving family legal problems caused by cross-border movement. It primarily deals with issues caused by relocation of children and international divorce. Parties living in states of the U.S.A, such as Texas or Florida, may deal with foreign laws where things are done

Konkubinat, związek partnerski, faktyczne pożycie…

W polskim prawie rodzinnym brak jest definicji konkubinatu. To nie jest przeoczenie ani luka legislacyjna. To celowy stan prawny wynikający z założenia, że jedynym prawnie sankcjonowanym związkiem dwojga ludzi jest i powinno być małżeństwo. Czym zatem jest konkubinat (tworzony przez konkubenta i konkubinę, nie konkubina i konkubentkę!) – jest stanem faktycznym, pożyciem dwojga ludzi jak małżeństwo. Tyle, że nie daje

Alimenty

W prawie polskim alimenty to nie tylko pieniądze płacone przez rodziców na dzieci, ale także – w określonych przypadkach – pieniądze wsparcie finansowe pomiędzy dorosłymi, np. rodzeństwem czy dzieckiem a rodzicem. Osoba dochodząca alimentów nie uiszcza opłat sądowych – ale nie oznacza to, że nie ma w Sądzie innych obowiązków – albowiem ma jeden zasadniczy – spoczywa na niej ciężar

Alimony in Poland

Here are some basic rules of alimony as practiced in Poland.

Polish Cohabitation

    Polish law does not recognize cohabitation as a relationship creating legally binding obligations between the people living together. There are no civil partnerships in the meaning of possibility of registering such an institution governing common life of two people either of the same or different sex anywhere. Legislative work is being done on it by virtually every elected

Children’s Residence Arrangements Under Polish law

Attorney (Adwokat) Natalia Ołowska-Czajka presenting Children’s Residence Arrangements Under Polish law at IAFL Lisbon. Discussion centered around Parental authority; Place of Residence of the Child; Judicial Decisions; Parental Agreements; the Child’s Voice, and Curious cases that have arisen. PowerPoint presentation below