https://steno.com/ Steno brands itself as revolutionizing the way court reporting is done. From depos to courtroom reporting.
How to quickly deal with your court dispute despite the Covid-19 restrictions
How Covid-19 afnected the judicial system in family law matters
Whenever the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is being applied, mediation as a way to resolve the conflict needs to be emphasised.  There are attempts to ...
Zajmując się problematyką Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz roli mediacji w tych sprawach, nie sposób nie wspomnieć o dokumencie o specjalnym znaczeniu – a mianowicie:   Przewodnik ...
Running a case  in Poland is costly (filing a court case in civil and family proceedings requires a fee and only a few categories of cases are exempt from it). The ...
Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika.  ...
Mowa oczywiście o Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., co do której Niemcy, będące stroną tej konwencji znacznie dłużej niż Polska, ...
The proceedings and the presented evidence is to show whether the courts have jurisdiction at all, answering the following questions: 1. whether the minor is below the age of 16; 2. ...