How to quickly deal with your court dispute despite the Covid-19 restrictions
Jak sprawić, aby nasza sprawa rozwiązana została szybciej i sprawniej
How Covid-19 afnected the judicial system in family law matters
Whenever the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is being applied, mediation as a way to resolve the conflict needs to be emphasised.  There are attempts to ...
Zajmując się problematyką Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz roli mediacji w tych sprawach, nie sposób nie wspomnieć o dokumencie o specjalnym znaczeniu – a mianowicie:   Przewodnik ...
Running a case  in Poland is costly (filing a court case in civil and family proceedings requires a fee and only a few categories of cases are exempt from it). The ...
Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika.  ...
Mowa oczywiście o Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., co do której Niemcy, będące stroną tej konwencji znacznie dłużej niż Polska, ...
Obecnie postępowanie dotyczące Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka zagranicę (pełna prawidłowa nazwa: Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.) toczy ...
Uwagi na styku kodeksu karnego i postępowania o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka zagranicę Czy sprawa w trybie Konwencji Haskiej to jest uprowadzenie lub przetrzymywanie ...